Main Menu

VU7LD Operators

 

OPERATOR CW SSB DIGITAL
VU2GMN YES YES
VU2GGM YES
VU2IZO YES
VU2LBW YES
VU2LX YES
VU2MTT YES
VU2NKS YES YES
VU2NXM YES YES
VU2PAI YES YES YES
VU2PJP YES
VU2RCR YES
VU2RDQ YES
VU2SBJ YES
VU2SWS YES YES
VU2TS YES
VU2UR YES
VU2ZAP YES YES
VU3DMP YES YES
VU3ELR YES
VU3KKZ YES
VU3RSB YES YES
VU3SPQ YES
VU2SJD YES YES